Privacy- en cookieverklaring
Batenburg Techniek N.V.

​Inhoudsopgave

​​Algemeen

​​Algemeen

Deze privacy- en cookieverklaring is bestemd voor (potentiële) opdrachtgevers, klanten en leveranciers, (potentiële) medewerkers en de bezoekers van websites van Batenburg Techniek N.V. en de met haar verbonden ondernemingen, zoals beschreven onder paragraaf 3 hierna (hierna gezamenlijk 'Batenburg Techniek').

In deze privacy- en cookieverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Batenburg Techniek van u verzamelt via onze interactie met u en via onze diensten en producten, op welke wijze dat gebeurt, welke rol cookies daarbij spelen, waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hoe u de door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en hoe de beveiliging van deze gegevens is geregeld. De meest actuele versie van de privacy- en cookieverklaring van Batenburg Techniek wordt gepubliceerd via de website van Batenburg Techniek, www.batenburg.nl.

Onze bedrijfsgegevens zijn:
Batenburg Techniek N.V.
Stolwijkstraat 33
3079 DN ROTTERDAM
T 010-2928080
E info@batenburg.nl
KvK nr. 24001907

1. Toepasselijkheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. Batenburg Techniek kwalificeert daarbij als verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genaamd). De AVG is van toepassing wanneer er sprake is van een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, maar ook op de handmatige verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of (direct of indirect) identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Hoe worden persoonsgegevens verkregen?

Persoonsgegevens worden met ons gedeeld door (potentiële) opdrachtgevers, klanten en leveranciers, (potentiële) medewerkers, of door uzelf als u contact met ons heeft.

Zo kunnen persoonsgegevens worden verzameld door:

  1. een bezoek aan de websites van Batenburg Techniek en/of van haar werkmaatschappijen en/of door persoonsgegevens in te vullen of achter te laten op één van deze websites;
  2. persoonsgegevens in te vullen bij of achter te laten op één van onze vestigingen of medewerkers of bij aanmelding voor gebruik van onze dienstverlening;
  3. uw relatie met ons in het kader van onze bedrijfsvoering. Hierbij kan worden gedacht aan:
    1. aanmelding voor evenementen en activiteiten (schriftelijk of via één van onze websites);
    2. toestemming (d.m.v. een zogenaamde 'opt-in') voor marketing- of recruitmentactiviteiten of voor opname in ons klantenbestand;
    3. overeenkomsten in het kader van onze bedrijfsvoering of andere zakelijke activiteiten wegens uw relatie met Batenburg Techniek als klant, leverancier, dienstverlener of medewerker, zoals (project)overeenkomsten, arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, abonnementen of licenties.

3. Welke ondernemingen behoren tot Batenburg Techniek?

Batenburg Corporate
Batenburg Techniek N.V.
Batenburg Facilitair B.V.
Batenburg Shared Services B.V.

Divisie Industriële Automatisering
Batenburg Beenen B.V.
Batenburg Bellt B.V.
Batenburg Bellt N.V. (België)
Batenburg Bellt S.A.U. (Spanje)
Batenburg Digit B.V.
Batenburg Magion B.V.
Batenburg Magion B.V. (België)
Hoogendoorn Automatisering B.V.
Hoogendoorn America Inc. (Canada)
Hoogendoorn Asia Co. Ltd. (China)
Hoogendoorn Latin America S. de R.L. (Mexico)
Innocom (I.T.) B.V.
LetsGrow.com B.V.
Batenburg IAS B.V.
Batenburg JB Systems B.V.

Divisie Industriële Componenten
Batenburg Bevestigingstechniek B.V.
Batenburg Energietechniek B.V.
Batenburg Industriële Elektronica B.V.
Batenburg Applied Technologies B.V.
Batenburg Techniek België N.V. (België)
Divisie Installatietechniek
Batenburg Installatietechniek B.V.

4. Welke persoonsgegevens worden verkregen met welk doel?

Voor inzicht in welke persoonsgegevens wij verkrijgen en met welk doel deze worden verkregen geldt het volgende.

  1. Persoonsgegevens verkregen door een bezoek aan de websites van Batenburg Techniek en/of van haar werkmaatschappijen en/of door persoonsgegevens in te vullen of achter te laten op één van deze websites:

  2. Soort persoonsgegeven
    • Contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);
    • eventueel achtergelaten aanvullende persoonsgegevens in het achtergelaten bericht;
    Doeleinden
    • Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van uw bericht;
    • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie;
    Rechtsgrond
    • Behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan gebruikers van de website te verlenen;
  3. Persoonsgegevens verkregen door deze in te vullen bij of achter te laten op één van onze vestigingen of medewerkers of bij aanmelding voor gebruik van onze dienstverlening:

  4. Soort persoonsgegeven
    • Contactgegevens van de bezoeker (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);
    • Camerabeelden;
    Doeleinden
    • Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van uw bericht;
    • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie;
    • Interne controle en het bewaken van de veiligheid in en rondom onze vestigingslocaties;
    Rechtsgrond
    • Behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan opdrachtgevers te kunnen verlenen;
    • het gerechtvaardigd belang om eigendommen, medewerkers en bezoekers van onze vestigingslocaties te beveiligen;
  5. Persoonsgegevens verkregen in het kader van onze bedrijfsvoering:

  6. Soort persoonsgegeven
    • Contactgegevens van opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, titel, adres, woonplaats, telefoonnummer);
    • Financiële gegevens;
    Doeleinden
    • De uitvoering van uw opdracht en het beheer van de daaruit voortvloeiende relaties;
    • Inkoop van diensten en producten bij onze leverancier;
    • Het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen;
    • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden;
    Rechtsgrond
    • Uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever;
    • Het voldoen aan wettelijke (administratie)verplichtingen;
    • Het voldoen aan (contractuele) vereisten inzake (beroepsaansprakelijkheid) verzekeringen;
    • het behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan opdrachtgevers te verlenen;

Batenburg Techniek en de met haar verbonden ondernemingen maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

5. Bewaartermijnen

Hieronder volgt een overzicht van de bewaartermijnen van de gebruikelijke persoonsgegevens gekoppeld aan

Sollicitanten: vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd (zonder dat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen)
Potentiële medewerkers: met expliciete toestemming van de betrokkene één jaar
Medewerkers: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht
Interne IT-toepassingen van Batenburg Techniek: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht
Ingeleende personen: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht
Klanten: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht
Leveranciers: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht
Camerabeelden: 4 weken of in geval van de registratie van een incident tot het betreffende incident is afgehandeld
Prospects: drie jaar

Batenburg Techniek bewaart uw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hierboven is aangegeven, tenzij wij op grond van een (gewijzigde) wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of indien langer bewaren noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

6. Gebruik van persoonsgegevens door derden

Batenburg Techniek verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de in deze Privacy- en cookieverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als wij derden toegang geven tot persoonsgegevens, dan doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de persoonsgegevens gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen, met inachtneming van de op de grond de wet vereiste geheimhoudings-, en beveiligingsmaatregelen en in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring. Daar waar van toepassing heeft Batenburg Techniek contractuele afspraken gemaakt met partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt (verwerkersovereenkomsten).

Ten behoeve van de dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zullen wij erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te als u meer informatie wilt ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of als u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

7. Gebruik van cookies

Batenburg Techniek maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op de apparatuur van gebruikers of bezoekers van onze websites worden opgeslagen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker van onze website.

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze site makkelijker kunt bezoeken. Zo hoeft niet steeds opnieuw dezelfde informatie te worden ingevoerd bij een bezoek aan onze site. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies die helpen eigenaren van websites te begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Voor het plaatsen van deze cookies wordt om toestemming verzocht. Via onze website wordt dan onder meer een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de via de "Analytics"-dienst verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Wij kunnen voorts gebruik maken van marketing cookies. Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Voor het plaatsen van deze cookies wordt om uw toestemming verzocht. Op onze websites zijn ook buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van codering die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze codering worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie over wat Facebook of andere sociale netwerken met uw (persoons)gegevens doet die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) en naar privacyverklaringen van andere sociale netwerken.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op 'Voorkeuren bewaren', wordt toestemming aan ons gegeven om de categorieën cookies te gebruiken die u hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de 'help-functie' van uw browser.

Meer informatie over de door ons gebruikte cookies kunt u vinden onder "details tonen" bij de pop-up "deze website maakt gebruik van cookies" op www.batenburg.nl.

8. Recht op inzage en correctie

Op grond van de AVG heeft u een aantal wettelijke rechten.

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en informatie over de verwerking daarvan. Als u vervolgens meent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming voor de verwerking in te trekken indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd.

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, te weten (i) als u de juistheid van de gegevens betwist voor zolang als nodig is om na te gaan of de gegevens onjuist zijn, (ii) als de gegevens onrechtmatig worden verwerkt, (iii) als de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsverantwoordelijke, of (iv) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van de uitkomst hiervan.

U kunt ons tenslotte vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij zullen uiteraard aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking voldoen. Ten aanzien van verwijdering van persoonsgegevens geldt, dat wij hieraan zullen voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben dat zwaarder weegt dan uw privacybelang om de persoonsgegevens niet te verwijderen. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. In dat geval zullen wij u uitleggen waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan uw verzoek.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer via info@batenburg.nl. Om te voorkomen dat wij de informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie om uw identiteit te kunnen verifiëren. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Indien sprake is van een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren.

9. Beveiliging

Batenburg Techniek neemt alle redelijke, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om onze opdrachtgevers, de gebruikers van onze website en bezoekers van onze vestigingslocaties te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of openbaarmaking van hun persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. In dat geval informeren wij u ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

10. Contact en klachten

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de coördinator gegevensbescherming van Batenburg Techniek via fg@batenburg.nl.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop Batenburg Techniek uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

11. Wijzigingen

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op mei 2022. Batenburg Techniek behoudt zich het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacy- en Cookieverklaring zal steeds op de website www.batenburg.nl worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, zullen wij ons inspannen om deze betrokkenen rechtstreeks te informeren.